Notater


Match 9,701 til 9,750 fra 9,945

      «Forrige «1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
9701 Viet 1649 i Hellevad: Dnica Sexagesima 28.Jan. Viede Jeg Jens Jensen oc Karin Jensdater i Trygdrop, offrenda 2 sk(?) ..? 3 sk. (KB-).


Jens Jensen var fæstegårdmand i Trøgdrup Østergaard, døde ca. 1685 (AK-). Kirkebogen har en lakune fra 1673-1732, hvorfor hans død ikke fremgår.Jens Jensens 2.vielse med Margrethe Jensdt ses ikke i Hellevad sogns kirkebog.?= tb04-: 19/11 1640 ** Niels Jensen i Hellum kom med en lille bøsse og efterlyste ejermanden. Jens Jensen i sdr Ravnstrup vedkendte sig bøssentb04- 5/10 1648 ** Laurs Jensen i Træholt på bror sl Niels Jensen, som boede og døde i Trøgdrup hans vegne Kirsten Nielsdatter et vinde. Jens Jensen i Trøgdrup, født i Balle i Hundslund sogn, fremlagde en kontrakt og forlig, da han er indkommet i sl Niels Jensens bo i Trøgdrup til den sl mands hustru og børn, angående hvad sl Niels Jensens datter Kirsten Nielsdatter skal have som fædrene arv. boet bliver skiftet og delt


(y8b) skifte fortsat (y8a)tb04- 31/1 1650. ** på Didrik Hofmands vegne stævnes Christen Christensen i Trøgdrup og Jens Jensen sst for dom angående deres rest landgilde og arbejdspenge, som af øvrigheden er tildelt Didrik Hofmand for hans tjeneste, opregn (30b) opregn. dom: at betale inden 15 dage


tb04- 12/3 1650 ** Niels Nielsen i Torpet med 6 ugers opsættelse på Didrik Hofmands vegne under Steen Billes kompagni stævner lille Christen Jensen i Trøgdrup og Jens Jensen sst for dom angående det, de skal udgive til ham som ting 31/1. Erik Juels seddel fremlægges (82a) seddel angående gods, der forordnes udlagt til rytterhold 1000 tdr hartkorn, fremlægges, samt en anden seddel for Hellevad sogn Klausholm gods, hvad lille Christen Jensen og Jens Jensen skal betale. Christen Jensen fremlægger en seddel fra Ålborghus, hvad de gårde, der har rytterhold, skal betale rytteren og til hvilken tid. kvittering fremlægges


(82b) dom: de bør inden 15 dage betale Didrik Hofmand deres rest rytterholdtb04- 28/9 1665. ** Jens Jensen i Trøgdrup stævner Laurs Jensen i Bolle Peder Tøgersen i Allerup Laurs Jensen i Træholt Jens Nielsen, der tjener Jens Jensen i Trøgdrup anden Jens Nielsen, der tjener Anders Nielsen i Trøgdrup, for skifte og jævning 29/9 efter hans sl hustru Margrete Jensdatter


(128a) samme sagtb04- 13/1 1676. ** Niels Lodbjerg på Jacob Ejlersens vegne stævner hans tjenere for dom angående rest landgilde. fortegn. blandt andre Jens Jensen i Trøgdrup (9b) fortegn (10a) dom: de bør betale deres rest inden 15 dage 

JENSEN, Jens (I55649)
 
9702 Viet 6/6 1675 Kolding (opslag 99)

Begravet: 1689 d. 17. Maj Niels Hommelförer 56 Aar - 14 dage (opslag 512)

 
RASMUSSEN HOMMELFØRER, Niels Nielsen (I56080)
 
9703 Viet af sognepræst Peter N. Vive Familie F24556
 
9704 Viet i Grene 1822. GYDESEN, Søren (I2486)
 
9705 View Details for Eline Folmersdatter Lunge


Parents Family (F16905)FatherFolmer Jakobsen Lunge- 1413MotherRegitze Stigsdatter KrognosStep-Parent Family (F16907)Father Folmer Jakobsen Lunge- 1413Step-MotherElisabeth Hansdatter Podebusk-Half-SisterSophie Folmersdatter Lunge

http://dahlenett.org/phpgedview/individual.php?pid=I23387&ged=Blix%20Dahle.ged

 
LUNGE, Eline Folmersdatter (I69127)
 
9706 vife of Hans Peder Kristensen, Råbjerg HANSEN, Kirstine Marie (I2238)
 
9707 VIII,31) Boede i (på?) Hagelskjær, som han i 1652 havde fået af sin far. Han var delefoged til Lundenæs slot i krigsårene 1657-60, da svenskerne atter hærgede her på egnen.Efter krigen i 1660 blev forholdene på egnen synet og synsmændene skriver bl.a.: "Dernæst så vi den gård Hagelskjær, som delefogden Christen Jacobsen beboede, hvor husene var nogenlunde ved magt, men den halve part af hans sæd og avl syntes vi at være forringet". Dernæst så de på den gård i Bjødstrup, som Jacob Mortensen havde beboet, og de måtte fastslå, at husene også her var "nogenledes ved magt" samt at "den tredje part af sæden og avlen kunne være forringet". Man må vel derfor sige, at familien denne gang var sluppet noget bedre fra krigen end sidste gang (Jens Abildtrup side 31, 82 ff.). Han havde fire børn. BARFOD, Christen Jacobsen (I7669)
 
9708 Vilhelm fik tildelt præstekald i 1752 for Brovst og Øster Svenstrup sogn

Han og Anne Brøchner fra Karlby (på Mors) blev gift 1753.


I årene 1754 til 1766 fik de 9 børn.

 
RIIS, Vilhelm Wilhelmsen (I90822)
 
9709 Vilhelm LemvigFra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Vilhelm Lemvig (8. juni 1690 – 20./21. juni 1768 i København) var en dansk søofficer.Han var søn af etatsråd Peder Lemvig og Maren Worm, blev underløjtnant i Flåden 1709, premierløjtnant 1711, kaptajnløjtnant 1714, kaptajn 1716 og kommandørkaptajn 1719. År 1712 var han som chef for snaven Snarensvend underlagt viceadmiral Christen Thomesen Sehested og kæmpede ved Rygen med den svenske kommandør Hencks skibe. Året efter blokerede han fæstningen Wismar og erobrede på hjemrejsen en svensk snav. 1716 som chef for stykprammen Hjælperen (senere linjeskibet Laaland) deltog han i Tordenskiolds angreb mod den svenske transportflåde i Dynekilen (8. juli). 1718 kæmpede han som chef for fregatten Pommern i Kattegat med et svensk orlogsskib, som han jagede ind til Marstrand, og gjorde derefter en del priser. 1728 gjorde Lemvig tillige med søofficererne Frederik Hoppe og Ulrik Frederik Suhm modforestillinger til Admiralitetet angående de alt for knappe hvervingspenge, hvormed kompagnicheferne var aflagt. Dette skridt – ihvorvel berettiget – tog Frederik IV dem meget unådigt op; uden rettergang eller dom afskedigedes de alle 3, men blev ved Christian VI's tronbestigelse genindsat i nummer (1730).


Lemvig, der efter sin lange krigstjeneste led af gigt og podagra og imidlertid var flyttet på landet ved Birkerød, foretrak dog at blive i ro, hvorfor han året efter tog sin afsked med schoutbynachts karakter, hvilken endog 1747 forhøjedes til viceadmirals karakter. Han døde natten mellem 20. og 21. juni 1768 under et besøg i København.


Lemvig blev 1731 gift med Elisabeth Muhle Lemvig, f. With (død 12. juni 1758), enke efter konfessionarius Christian Lemvig. Hendes ægteskab med Vilhelm Lemvig var barnløst.

IGI: Birth: 08 JUN 1690 , , Denmark Death: 20 JUN 1768 Father: Peder Lemvig Mother: Maren WormMarriages: Spouse: Elisabet Mule With Marriage: 10 JUL 1731 , , Denmark
Bricka:


Lemvig, Vilhelm, 1690-1768, Søofficer, Søn av Etatsraad Peder L. og Maren Worm, fødtes 8. Juni 1690, blev Underlieutenant i Flaaden 1709, Premierlieutenant 1711, Kapitajnlieutenant 1714, Kapitajn 1716 og Kommandørkapitajn 1719. – Aar 1712 var han som Chef for Snaven «Snarensvend» underlagt Viceadmiral Sehested og kæmpede ved Rygen med den svenske Kommandør Hencks Skibe. Aaret efter blokerede han Fæstningen Wismar og erobrede paa Hjemrejsen en svensk Snav. 1716 som Chef for Stykprammen «Hjælperen» (senere Linjeskibet «Laaland») deltog han i Tordenskjolds Angreb mod den svenske Transportflaade i Dynekilen (8. Juli). 1718 kæmpede han som Chef for Fregatten «Pommern» i Kattegat med et svensk Orlogsskib, som han jagede ind til Marstrand, og gjorde derefter en Del Priser. 1728 gjorde L. tillige med Søofficererne Fr. Hoppe og U. F. Suhm Modforestillinger til Admiralitetet angaaende de alt for knappe Hvervingspenge, hvormed Kompagnicheferne vare aflagte. Dette Skridt – ihvorvel berettiget – tog Frederik IV dem meget unaadig op; uden Rettergang eller Dom afskedigedes de alle 3, men bleve ved Christian VI’s Tronbestigelse gjenindsatte i Nummer (1730). L., der efter sin lange Krigstjeneste led af Gigt og Podagra og imidlertid var flyttet paa Landet ved Birkerød, foretrak dog at blive i Ro, hvorfor han Aaret efter tog sin Afsked med Schoutbynachts Karakter, hvilken endog 1747 forhøjedes til Viceadmirals Karakter. Han døde Natten mellem 20. og 21. Juni 1768 under et Besøg i Kjøbenhavn. – L. blev 1731 gift med Elisabeth Muhle Lemvig, f. With (d. 12. Juni 1758), Enke efter Konfessionarius Chr. L. Hendes Ægteskab med V. L. var barnløst.


Kbhvns Adr. Compt.s Efterretn. 1768, Nr. 85.C. With.Dansk biografisk lexikon X

 
LEMVIG, Vilhelm (I71947)
 
9710 Vilhelm Mathias Skeel[1]


1746 - 1817Fødsel 02 jun. 1746 Nordborg Slot (Als Nørre H.)Døbt 04 jun. 1746 Nordborg Kirke (Als Nørre H.)Køn MandDød 09 apr. 1817 Sorø KøbstadSidst ændret 09 jan. 2010Far Holger Skeel, f. 02 apr. 1699, Køge Købstad , d. 09 mar. 1764, København (Copenhagen)Mor Regitze Sophie Gyldenkrone, f. 22 maj 1706, Vilhelmsborg (Skumstrup), Ning, Aarhus, Danmark , d. 27 okt. 1779, Aalborg KøbstadFamilie Mette Vind, f. 14 mar. 1749, d. 08 okt. 1808Gift 18 jun. 1783 Christiansborg Slotskirke, KøbenhavnBørn1. Charlotte Amalie Skeel, f. 02 mar. 1784, København (Copenhagen) , d. 02 nov. 1855, Sorø Købstad> 2. Holger Frederik Skeel, f. 30 mar. 1785, København (Copenhagen) , d. 16 sep. 1838, København (Copenhagen)3. Regitze Sophie Skeel, f. 19 okt. 1786, d. 21 dec. 1841, Sorø Købstad4. Eggert Chistopher Skeel, f. 15 jan. 1788, d. 29 jan. 1826> 5. Christian Skeel, f. 22 maj 1789, Antvorskov (Slagelse H.) , d. 29 jul. 1850, København (Copenhagen)> 6. Jørgen Erik Skeel, f. 10 nov. 1793, København (Copenhagen) , d. 29 jul. 1817, Rørby (Ars H., Holbæk)Sidst ændret 09 jan. 2010

Fødsel - 02 jun. 1746 - Nordborg Slot (Als Nørre H.)Døbt - 04 jun. 1746 - Nordborg Kirke (Als Nørre H.)Gift - 18 jun. 1783 - Christiansborg Slotskirke, KøbenhavnDød - 09 apr. 1817 - Sorø KøbstadBillederCoat of arms - SkeelSlægten Skeel fører det enkle tredelte heraldiske mærke; et tværdelt og i første felt delt skjold, hører til de ældst forekommende danske våbenmærker, som oftest ledsaget af et hjelmtegn med to svanehalse bidende i en ring.


Notatertil Faarevejle (—1767) og Krummerupgaard, samt til Det Skeel'ske Majorat (1815) —, 1760 (2 April) Løjtnant i 2 jyske nationale Rytterreg., 1763 (19 Okt.) Seklt, i sjæll. gev. Dragoner, 1765 (16 Jan.) Ritmester i jyske Kyradserer, 1766 (8 Nov.) Kammerjunker, 1770 (6 Juni) Afsked, studerede 1761—65 paa Sorø Akademi, cand. jur. 1765, 1772—81 Amtmand over Stavanger Amt, 1774 (21 Okt.) Kammerherre, 1783 (10 Dec.) surnum. Deputeret i Rentekammeret, 1785 (17 Aug.)—1798 (31 Dec.) Amtmand over Antvorskov og Korsør Amter, fra 1787 (21 Marts) tillige ad interim over Sorø og Ringsted Amter.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1943:II:119- 169 i.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I530&tree=2KJM 20.11. 2010

 
SKEEL, Vilhelm Mathias af Mullerup (I90720)
 
9711 Villads (aka: William) Christensen ankom New York 5. dec. 1881 på skibet "Devonia" fra Glasgow sammen med morbroderen Simon Villadsen, der også emigrerede fra Danmark til USA.


Census 1920: Immigrationsår 1881

 
CHRISTENSEN, Villads (aka: William) (I726)
 
9712 Villads Christian Preetzmann, f. 29. Jan.1749, død I Aalborg 8. Febr. 1827, viet til Christiane Sophie Hedevig von Bertouch, Datter af Kammerherre, Oberstltnt. Carl Rudolph de Bertouch og Ulrikke Catharina Frederikke de Witt, db. I Garnisonskirken 25. Juli 1757, død 31. Jan. 1837. Han nævnes i Nibe, Kirkebog 1784 som Forvalter, var 1803 Kammerraad, 1807 Justitsraad; 30. Marts 1813 udnævntes han til virkelig Etatsraad, var indtil 1824 Toldinspektør i Aalborg.


Kilde: http://home1.stofanet.dk/agslaegt/dok/aggerpreetz.htm

 
VON BERTOUCH, Christiane Sophie Hedevig (I92939)
 
9713 Vincents Juel, til Hesselmed og Gjorslev


http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9061&tree=2Død 28 Sep 1579 Søslaget ved Bornholm* til Hesselmed og Gjorslev, Lehnsmand, Skibshøvedmand, Befalingmand, druknede under Bornholm.--Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 2000-02:382- 30 a.

 
JUEL, Vincents til Hesselmed og Gjorslev (I69958)
 
9714 Viola Moesgaard er uddannet ved husgerning MOESGAARD, Annalise Viola (I52220)
 
9715 Virkede i Rudkiøbing-Skrøbelev sogne. Havde fem børn med sin første

kone og tre med sin anden (madam Fabricius).

 
FABRICIUS, Hans Sørensen (I43591)
 
9716 Visborggaard (gml. Form: Wæsæburgh) tilhørte 1351 Anders Nielsen (Munk), 1401 dennes Broder Jens Nielsen, 1408 og 1422 disses Sønner Niels Andersen og Mads Jensen, 1445 og endnu 1495 sidstnævntes Son Hr. Jens Madsen, hans Søn Munk Jensen 1495; da hans Sønner Jens og Jakob Munk døde uden Børn, kom V. til deres Moder Fru Inger Bjørn, der havde ægtet Jens Tygesen (Seefeld), og

disses Søn Enevold S., † 1557http://runeberg.org/trap/3-4/0520.html
--------------------Randrup var oprindl. en Udflytterby fra Skibsted. Et Tingsvidne fra 1396 nævner en Gaard „i" Randrup. Ved Slutn. af 15. Aarh. ejedes Halvdelen af R. af Vor Frue Kloster i Aalborg, Halvdelen af Hr. Anders Jacobsen (Bjørn) til Vorgd. og Stenalt, efter hvis Død (omtr. 1490) der af R. oprettedes en Sædegaard for hans 3. Søn Jep Andersen Mus. Efter hans Død (omtr. 1509) tilfaldt den hans Søster Inger, g, 1. m. Niels Jensen (kaldet Munk Jensen) af Visborg, 2. m. Jens Thygesen (Seefeld) af Dalsgd. Sidstnævnte skrev sig til R. 1523 og 1532. R. og Visborggd.

ejedes derefter af Sønnen Enevold Jensen, † 1557, hans Enke Fru Agathe Pogwisch,http://runeberg.org/trap/3-4/0504.html

Ejer af Randrup (Skibsted):(1490) Anders Jacobsen Bjørn(1490-1509) Jes Andersen Mus Bjørn(1509) Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Seefeld(1509-1521) Niels Jensen Munk(1521) Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Seefeld(1521-1538) Jens Tygesen Seefeld(1538-1557) Enevold Jensen SeefeldRandrup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1490. Gården ligger i Skibsted Sogn, i det tidligere Hellum Herred, Ålborg Amt, Skørping Kommune, nu Rebild Kommune. Hovedbygningen er opført i 1550-1570-1735, tilbygget i 1840 og ombygget i 1865-1869, brændt i 1976 og genopført i 1978 ved arkitekt John Sørensen


Randrup Gods er på 251 hektarhttp://da.wikipedia.org/wiki/Randrup_(Skibsted_Sogn)
Ejere af Visborggaard:(1477-1497) Niels Jensen Munk(1497-1530) Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Tygesen(1530-1538) Jens Tygesen Seefeld(1538-1557) Enevold Jensen Seefeldhttp://da.wikipedia.org/wiki/Visborgg%C3%A5rd
--------http://www.sixhoej.eu/page218.html-------Gennem hele sidste halvdel af 1400-tallet ejedes Visborggård af Jens Madsen Munk, ridder og en ret betydelig herremand, han indvordede 1468 Visborggårds og Havnøs enemærker. Allerede inden sin død, der indtraf 1501, havde han delt sit gods mellem sine børn. Sønnen Niels Jensen fik Visborggård, datteren Eline, der var gift med Hans Lykke, fik Havnø, som han skrev sig til; allerede 1502 og 1503 omtales han i dokumenter son Hans Lykke ”i Havnø”; han har da vistnok på denne tid opført sig en borg på det sted, hvor det nuværende Havnø ligger, og omgivet den med volde og grave.


http://www.helberskov.eu/ny_side_59.htm

 
MUNK, Niels Jensen (I54658)
 
9717 Visborggaard (gml. Form: Wæsæburgh) tilhørte 1351 Anders Nielsen (Munk), 1401 dennes Broder Jens Nielsen, 1408 og 1422 disses Sønner Niels Andersen og Mads Jensen, 1445 og endnu 1495 sidstnævntes Son Hr. Jens Madsen, hans Søn Munk Jensen 1495; da hans Sønner Jens og Jakob Munk døde uden Børn, kom V. til deres Moder Fru Inger Bjørn, der havde ægtet Jens Tygesen (Seefeld), og

disses Søn Enevold S., † 1557http://runeberg.org/trap/3-4/0520.html

 
MUNK, Jacob (I69615)
 
9718 Visborggaard (gml. Form: Wæsæburgh) tilhørte 1351 Anders Nielsen (Munk), 1401 dennes Broder Jens Nielsen, 1408 og 1422 disses Sønner Niels Andersen og Mads Jensen, 1445 og endnu 1495 sidstnævntes Son Hr. Jens Madsen, hans Søn Munk Jensen 1495; da hans Sønner Jens og Jakob Munk døde uden Børn, kom V. til deres Moder Fru Inger Bjørn, der havde ægtet Jens Tygesen (Seefeld), og

disses Søn Enevold S., † 1557http://runeberg.org/trap/3-4/0520.html


*


12. juni 1542 Herredagsdom. Morten Roed mod Malte Lauridsen (Viffert) angaaende en gaard i Guldbæk. Morten Roed fremlægger et skiftebrev af 1492 lydende, at Jens Madsen (Munk) af Visborg udlagde Fru Ingeborg en gaard i Guldbæk for den del, hun havde i Visborg. Malte Lauridsen hævder, at hans forældre har haft gaarden i mere end 50 aar og fremlægger en lovhævd af 1480, en dom af kongen, der stadfæstede lovhævden og et skiftebrev, hvori gaarden var tillagt ham i søskendeskifte, og han tildømmesgaarden i henhold til hans adkomstbreve. Der tages ikke hensyn til Morten Roeds skiftebrev, da det ikke bevises, at han og hans arvelader nogensinde har haft gaarden i besiddelse, men der indrømmes ham adgang til evt. at sagsøge arvingerne efter Jens Madsen Munk, død 1501, fa hvem har han sin paastaaede adkomst.


Morten Roeds broder, Tord Roed, var gift med Anne Andersdatter Friis af Haraldskær, der første gang var gift med Jens Munk af Visborg, død 1512, og som var sønnesøn af Jens Madsen Munk af Visborg der døde 1501. Det kan være herfra den paastaaede adkomst stammer.

http://www.protokoller.dk/diplomatariumhornumnse/Diplomatarium%20Hornumense%20del%201.pdf*

 
MUNK, Jens til Visborg (I69614)
 
9719 Visborggaard (gml. Form: Wæsæburgh) tilhørte 1351 Anders Nielsen (Munk), 1401 dennes Broder Jens Nielsen, 1408 og 1422 disses Sønner Niels Andersen og Mads Jensen, 1445 og endnu 1495 sidstnævntes Son Hr. Jens Madsen, hans Søn Munk Jensen 1495; da hans Sønner Jens og Jakob Munk døde uden Børn, kom V. til deres Moder Fru Inger Bjørn, der havde ægtet Jens Tygesen (Seefeld), og

disses Søn Enevold S., † 1557http://runeberg.org/trap/3-4/0520.html

 
MUNK, Niels Andersen (I89034)
 
9720 Visstnok fra gården Vang i Lenvik.


Fra "Gårds- og slektshistorie for Dyrøy":I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.


Allerede Mikael Ursin hadde prøvd å sikre seg Kastnes som fogdgård. Da han høsten 1745 blei utsagt fra Ervik [i Trondenes], var han uten bopel og søkte rentekammeret i København om å få Kastnes i Dyrøy.


Wang prøvde først å sikre seg Holm som fogdgård. I et brev fra juli 1749 ba han om å få den gården som boplass.Jørgen Hansen Wang blei tilsatt som fogd 23. september 1748. Han oppholdt seg da i Bergen, og 10. desember mottok rentekammeret den skriftlige embedseden. Wang overtok etter Mikael Ursin, som hadde bodd på Ervik i Trondenes inntil han hadde flytta til Reinså i Ibestad. Da fogd Wang overtok Kastnes 26. oktober 1751 (skjøte utstedt 11. juli 1752), blei han den første sjøleier i Dyrøy. Som fogd var han statsmaktas øverste embetsmann i Senja og Troms fogderi, som omfatta omtrent nåværende Troms fylke.


Forholdet mellom fogden og presten Rosted var ikke noe særlig godt. De hadde fleire ganger i løpet av 1760-tallet ligget i stridigheter med hverandre. Det bedra seg nok etter hvert, for Rosted hadde stått for en del av undervisninga av sønnen Nils. Ved skifteoppgjøret etter Wang, krevde han 30 rdl. for hus, forpleining og undervisning i 3/4 år. Han hadde imidlertid fått et spanskrør med sølvbeslag og 8½ alen sarsstoff som forskudd, så det måtte trekkes fra.


Sjølve gården [Kastnes, Dyrøy], med åker, eng, skog og andre herligheter, blei taksert [ved skiftet] for ikke meir enn 50 rdl. Fogd Wang eide også to andre gårder. Det var gårdene Elsnes [Elgsnes i Trondenes] i Sand tinglag og Ibestad, på henholdsvis 1 våg og 3 våg 1 pund i landskyld.


* Skifte 1771-1778, Kastnes, Dyrøy Tinglag.: protokollnr. 139, folio 324b..


* Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.: protokollnr. 145, folio 156..
Kilder:Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21-23, 26

 
WANG, Jørgen Hansen (I56042)
 
9721 Vitskøl kloster 1535 før 420

Kronen 1536 420


Bjørn Andersen (Bjørn) 1573 420


Hovedbygning og ladegård opført 1578 1581 420


Karen Friis (Bjørn) 1583 420


Hovedbygningen brændt 1587 420


Hovedbygningen genopført med 3 fløje og tårn på voldsted 1590 420


Georg Ernst Worm

 
FRIIS AF HESSELAGER, Karen Henriksdatter (I69592)
 
9722 VITTSKÖVLE CASTLE, which is situated about 12 miles south of Kristianstad, is one of the best preserved Renaissance-castles in the Nordic countries. The castle has had medieval precursors, but the present castle was built by Jens Brahe in 1553. It´s the largest castle in Skåne with approx. 100 rooms. Location and shape were decided out of consideration for defence and the tiled four-winged castle was built on piles in the marsh and supplied with strong square towers surrounded by moats. From the towers it was possible to sweep every wall with the fire from the cannons and on the top floor of the castle one can still see traces of the shooting corridor that before used to run along the foot of the roof. The spire of the south-east tower is of ancient origin, while the pinnacles of the north-west tower are a romanticizing detail, which came about at the end of the 18th century after a fire at the upper part of the tower.


The medieval main estate was situated just north of Vittskövle Church, not far from the present castle, and was demolished when the new castle was erected.

The church was built during the first half of the 13th century and is one of the most interesting parish churches in Skåne. It has famous medieval paintings and tombstones for the oldest owners of Vittskövle.


The first known owners of the estate are two brothers named Harald and Holger Egeside, who are supposed to have lived some time during the 13th century. In the year 1355 the esquire Greger Pedersen of the powerful Krognos family is mentioned as the owner. His son Holger Gregersen wrote himself "lord of Vittskövle". By pawning and marriage to one of this mans daughters Axel Pedersen Brahe in 1401 became the new owner of Vittskövle. By his death in 1425 the inheritance was split between the son Peder Axelsen and four daughters. Thereafter followed a time of complicated ownerships, and it took more than 100 years until Vittskövle once again was in the hands of the Brahe family. At the end of the medieval period some part of the estate was pawned to the archbishop in Lund and was under jurisdiction of the bailiff on Åhus Castle, and in connection with the Reformation this part in 1536 was withdrawn to the Crown.
The castle from the southFinally Lave Brahe, son of Axel Brahe at Krageholm, managed to buy all the other owners of the estate out and transferred it to his younger brother Jens, while he himself went to live at Krageholm Castle. Jens Brahe, married to Anne Bille, got in 1555 ratification on the right to entire Vittskövle, but began as early as 1553 to raise the present castle. He put an inscription over the castle doorway, which is still there. It has the Brahe and Bille families coats of arms and expresses a wish that the property forever will remain in the ownership of the Brahe family. This wish, though, was not to be fulfilled. Jens Brahe was on his death in 1560 replaced by his son Henrik, married to Lene Thott. He was Man of Command on Bornholm and Danish counsel of the realm and also a very wealthy man, who owned a.o. Löberöd, Vidarp and Ousbyholm in Skåne and several estates in the rest of Denmark. In 1577 Henrik Brahe completed the building of the castle. He had by his death in 1587 only one daughter, Margareta, still in life.
Henrik BraheShe married Christian Barnekow, whos family descended from Pommern and had ancestors from the 13th century, and by that the estate went over to the Barnekow family, who owned Vittskövle right up to 1826. Barnekow was one of Denmark's most brilliant noblemen and had got himself a solid education at several of the finest and most famuos universities in Europe. He spent a lot of time travelling in foreign countries and visited a.o. Egypt and Palestine. After his return to Denmark he held an important post at the court of Christian IV and the king employed him for several important diplomatic commissions. As a mark of gratitude he received Lundagård and the monastery of St. Peter in Lund as enfeoffments by the king and later he also received the county of Malmöhus. Eventually though, he had to give his life for his king. During an encounter between Danish troups and the Swedish soldiers of Duke Johan of Östergötland at Varberg in 1612 the Danish army was taken by surprise by the Swedes. King Christian happened to get stuck in the marsh with his horse. When the horse made a jump from it, it got speared on a stake. Barnekow then handed over his horse to the king with the words: "For Your Majesty my horse, for the enemy my life, for God my soul". The king escaped, but Christian Barnekow was slashed down by the Swedes.
Christian BarnekowHis wife Birgitte SkeelVittskövle went over to the son Hans, who died in 1630, and later to his son Christian. His first wife Else Ramel died in childbirth and he remarried Birgitte Skeel, who seems to have been a powerful woman. When she one evening was on her way in her carriage from Copenhagen to her family estate in Köge, she had stopped for a while at a tavern that happened to be a haunt of robbers. These men got her coachman drunk and one of the robbers dressed in his clothes and sat down on the coachmans box. Birgitte didn´t suspect mischief until the carriage turned off the road and headed towards the woods. She didn´t have any weapon, but she kept her sense and managed to strangle the man from behind with her garter and then drove off by herself to Köge. She is painted in Vittskövle church, where you can see her, gentle and smiling, with husband and children. Originally she was holding a garter in her hand, but it was later repainted to a more discreet prayer-book. After Skåne was ceded to Sweden in 1658, Christian Barnekow was taken advantage of for propaganda purposes by the Swedes. He was chosen for vicepresident of Göta Court of Appeal and in 1664 the family was introduced to the Swedish House of the Nobility all thanks to him.
The castle about 1680His son Kjell Christoffer Barnekow inherited in 1666 as a three-year-old boy the estate along with Rosendal and Örtofta. In 1691 he got married to Margareta von Ascheberg, the daughter of field marshal and Governor General of Skåne, Rutger von Ascheberg, and his young spouse then followed him on all his campaigns on the service of Holland in the war against the French. It is told that their youngest son was born in the middle of the bombardment of Brussels in 1695. In the 1690's colonel Barnekow along with his father in law Ascheberg established the largest and oldest studfarm in the country in order to breed horses for a regiment of dragoons at Vittskövle. Kjell Christoffer Barnekow died in 1700 of a severe fever, only 37 years old.
Margareta von Ascheberg His young wife Margareta von Ascheberg then ruled at Vittskövle for 53 whole years. Her late husband had undertaken to train and arm 200 dragoons. She wrote a persuasive letter to king Karl XII and asked for release from this, "while I defenceless widow no longer is capable of it". In her late husband's contract with the Crown it was also written, that if anything mortally came upon the colonel, then his enlistment should "not redound his children and heirs any harm". The king, who was in need for new recruits for his army in the provinces at the Baltic, rejected her request and explained that she had to fulfill the contract. She enlisted vagrants and unemployed farm-hands, manufactured the uniforms at the castle, and in 1702 her mounted dragoondepartment was shipped over to Livland with horses raised at Vittskövle. But none of "the countess dragoons" came back to Sweden. All of them died or were taken into captivity and brought to Siberia. "The Aschebergian at Vittskövle", the name she was known under
in all Skåne, also increased her landed property by bying the large estates of Ellinge, Sövdeborg and Tosterup. In those parishes, where the estates were situated, the energetic countess established schools and hospitals and she answered for both social service and spiritual care of thousands of her dependants. When she died at the age of 82, she was buried in the Barnekow crypt in Vittskövle church at her husband's side. She was the last one to carry the name of Ascheberg.
General Christian BarnekowThe estate was inherited by her son Christian Barnekow, who was lieutenant general and governor of Kristianstad county and was promoted to baronial Estate. By his death in 1672 Vittskövle was transferred to the son and royal forester Kjell Christoffer Barnekow, who in 1818 was suceeded by his son the First Chamberlain Lord Christian Barnekow. In 1826 he had to dispose of the estate for economic reasons and by that the Barnekow possession of Vittskövle had come to an end.


Vittskövle was bought by the banker Jonas Hagerman, whose father Jacob Hagerman had been head of stables at the estate. Ten years later he sold Vittskövle to his brother Gustaf, who was a wealthy merchant in Ystad. His daughter Maria married Rudolf Hodder Stjernswärd, marshal of The Court, and since 1837 the estate has been in the ownership of the Stjernswärd family. In 1915 the family company AB Widtskofle was founded. The acreage of the estate is approx. 5.600 acres and the present owner is Carl-Georg Stjernswärd.


By the castle there is a beautiful garden, created by the family architect Adolf Fredrik Barnekow in the later half of the 18th century, and an "English" park which dates from approx. 1840. The park is open to the public. The farm-buildings date from the middle of the 19th century and are built in medieval style after the drawnings of professor Carl Georg Brunius, who was a cathedral architect in Lund and a great admirer of the Middle Ages. Long alleys lead from different directions towards the castle.


Källa: http://www.algonet.se/~sylve_a/e_vittsk.htm


--------------------


Väpnare.nämns 1398-1425.


källa Theutenbergs "Mellan liljan och sjöbladet"

 
BRAHE, Axel Pedersen (I69423)
 
9723 Vive, Hindsted, Aalborg KB 1772 - 1813, opsl. 108 + 109:


"6. Lateria, Den 9. Aprilis 1773, husmand Christen Nielsens datter i Mæritzholt, hendes uægte søn, Martinus, hans fader blev udlagt at være Dommer Peitersens søn, Christian Peitersen i Wisborg.Daabsfaderne var: husmand Christen Nielsens kone i Mæritsholt, Sidse, hans søn Christen Christensen, gaardmand Claus Jensens kone, Anna, Christen Ibs kone, Kirsten, alle i Wive sogn og Just Gudiksens kone, Kirsten i Holmdalshus."


FT 1787 Martinus var som 13 årige tjenestedreng hos bonden Niels Jensen og hans kone, Ingefred Jensdatter i Vive by.Vive, Hindsted, Aalborg KB 1772 - 1813, opsl. 263:"Dom Quasimo, den 11. April 1790. konfirmeret Martinus, Maren Christensdatter og Jens Jensens søn i Wive, 16 år."Als, Hindsted, Aalborg, KB 1780-1813, opsl. 26:"Martinus Christiansen og Maren Nielsdatter i Haslevgaard viet 31. januar 1808. Lyst 10.,17. og 24 jan.Forlovere: Ole Nielsen i Haslevgaard og Søren Pedersen i Sellegaard"31. juli 1808. Martinus og Maren boede i Haslevgaard ved sønnen Christians daab.23.02.1812 Ved sønnen Nielses daabs publikation i als Kirke, boede Martinus Christiansen og hans hustru i Bønderskovhuuset, Als.11. maj 1824 var Martinus Christiansen fadder til gaardmand Henning Pedersen Wulff søn, Peder Christian Henningsen i Als (opsl. 70) (Henning og må være fætre).Aalborg, Hindsted, Als, Als Bye, , 100, FT-1834, C4028Martinus Christiansen 61 Gift Lejer af et HuusMaren Nielsdatter 61 Gift hans KoneAalborg, Hindsted, Als, Als Bye, et huus, 130, FT-1840, C3657Martinus Christiansen 66 Gift huusmand, dagleierMaren Nielsdatter 66 Gift hans kone, væverskeMariane Pedersdatter 35 Ugift indsidder - væverskeAalborg, Hindsted, Als, Als bye, Et huus, 107, FT-1845, B8695Martinus Christensen 71 Gift Huusmand ViveMaren Nielsdatter 71 Gift Hans kone WeddumChristian Martinusen 37 Ugift Deres søn AlsJens Christian Nielsen 11 Ugift Pleiesøn,fattiglem Als18. juli 1866 døde indsidder husmand i Als by, Martinus Christensen, 72 aar gammel. Han blev begravet 23. juli 1846. (Als kb, 1842-1851, opsl. 152)

 
CHRISTIANSEN, Martinus (I51224)
 
9724 Vogn Nielsen, født senest 1490, død efter 1544, nævnes 1516-44 i Borup i Kollerup sogn ifølge nogle af de 15 gamle dokumenter, der blev tinglæst 1570 og igen 1671. Fra ham stammede Mikkel Jespersen, død 1647 på Mejlhede i Gøttrup sogn, h vis søn med Maren Christensdatter med navnet Vogn Mikkelsen, født ca. 1611, død 1696, i 1649/50 overtog den gård i Borup (slægts... NIELSEN, Vogn (I44439)
 
9725 Vognmand Jens Øllgaard, født 15.10.1893 i Horne, Ribe amt. Han etablerede sig som selvstændig vognmand i Strellev pr. Ølgod i 1927 og havde samtidig en gård. ØLLGAARD, Jens (I59629)
 
9726 Volckers Margaretha

* 1691 in Curacao


† 1728


Vater: Volkers Lucas


oo 11.1702 mit Carstensen Jürgen, * ca. 12.04.1678 in Kielseng/Flensburg, † 1720.


Kind:


Castenschiold (Carstens) Johan Lorentz, Plantagenbesitzer in St. Thomas/Karibik, Plantageejer, Storköbmand


* 18.05.1705 in St. Thomas/Karibik, † 19.06.1747 in Knabstrup


oo 18.12.1728 in Sankt Thomas mit von Holten Jacoba.


Signatur: 8504


Forscher: LU


Verbundene Personen:


Adoptivvater: Lorentz (Lorentzen) Johann (angeheirateter Onkel mütterlicherseits), http://www.adelby.com/html/p000961.htm#P8504Witwe Margarethe Volkers heiratet 1721 Jacob Jörgenson Magens.


1722 Sämtlicher Besitz in Sünderup wird 1722 verhäuert an Monsieur Langbeck (bis 1745 in Kraft).


Nach Handschrift Mangelsen im Stadtarchiv Flensburg war Peter Josephus Bannet Testamentsvollstrecker, angeblich ein Schwager von Jürgen Carstensen, dessen Tochter wiederum soll mit einem Monsieur Langbeck in Holland verheiratet gewesen sein.http://www.adelby.com/html/p000142.htm#P8503 

VOLCKERS, Margaretha (I82743)
 
9727 Voldum kirkebog


Ao 1737Dom: 2. p: Epiphan: H: Jørgen Hasselbalchs Søn Jørgen i Mell. Mølle, hans Daab confirmeret blev baaret af Præstens H: Niels Schives Hustru i Woldum, Faddere Knud Schalstrup, Ludvig Podenfant i Woldum, Knud Rasmusen i Claush. Mølle, Maria Eva i Revens Mølle.


[Navnet må være forkert og bero på en fejl fra kirkebogsføreren; det er IVER, der er født og døbt i 1937. Ved hans død og begravelse i Haslund, betegnes hans alder 49 år, og han kunne således være født før Voldum kirkebog begynder, men der findes ingen JØRGEN; han ses ikke konfirmeret i Voldum, og han ses ikke død og omtales ikke i moderens skifte.]


Voldum kirkebog 1734-1814, opslag 263konfirmeret Voldum 1751Iver Jørgensen Hasselbach. Jørgen Hasselbalchs Enkes Søn i Mell= Mølle.Vejrum kirkebog 1686-1779, opslag 141770. D. 26 Januar: blev Ivar Jørgensen Hasselbalch og Dorte Christine Stefans Datter viede; Disse vare Møller Folk i Bromøllen.Beboer Bro Mølle jf. skifte efter moderens død, 1771.Haslund kirkebog 1763-1813, opslag 1801784. Den 16. Apr. blev Ivar Jørgensen Hasselbalch af Amstruphuus begraved ratus 49 annos.

 
HASSELBALCH, Iver Jørgensen (I62638)
 
9728 Voldum kirkebog 1744


d. 18. Septembr.Peder Jensen Winthers og Margrete Iversdatter deres Datter Anne. Baaren af Her Berent Qvistis Hustru i Mygind. Fadderne: Niels Beck [Clausholm Mølle] og Nicolaÿ Giøtting [gartner] ved Claush. Andreas Degn i La....... og Præsten Hr. Niels Schives Hustrue i Woldum.
Folketælling 1787:Randers, Støvring, Gimming, Gimming Sogn, Gimming Bye Et Kongl funderet Skolehuus, 12Degn Andreas Harding, 53, Gift, Hosbonde, Sogne Degn og SkoleholderAnne Pedersdatter Vinther, 41, Gift, MadmoderAnne Magrethe Harding!!, 12, -, BørnAdamine Hansine Harding!!, 9, -, BørnPeder Christian Harding!!, 7, -, BørnFrideriche Magrethe Harding!!, 4, -, BørnJens Langballe Harding!!, 2, -, BørnAnne Christensdatter, 26, Ugift, TienestefolkFolketælling 1801 :Randers, Støvring, Gimming, Husmænd i Gimminge by 11Andreas Harding, 66, Gift, Husbonde, Degn og skoleholder ved kongens skoleAne Kirstine Vindler, 55, Gift, Hans koneJens Langballe Harding, 11, Ugift, Hans barnAne Margrethe Harding, 25, Ugift, Hans barn

 
WINTHER, Anne Pedersdatter (I90132)
 
9729 Volqvars Brodersen RÜSBRICH was born EST ABT 1604 in Rsbrich (Sleesijk-Holstein), Duitsl.. He died 16 Dec 1660. Volqvars married Karen Nielsdatter LEM about 1639.


Volqvars was employed 1635 slottskriver (secretary) at Bergenhus (Gouv.. He was employed bailiff in Nordhordland. He was employed bailiff at Utstein Kloster. He was employed 1638 licence to operate the Gravdal mill.


--------------------Volquart Brodersen Riisbrich kom til Bergen før 1636, kjøpte Gravdal gård i Laksevåg og fikk privilegium på mølledriften rundt Bergen. Han var fogd i Nordhordaland og slottsskriver på Bergenshus. Han giftet seg i 1639 med Karen Nielsdatter Lem. Volquart var deres eldste sønn. Han fikk i 1675 betaling som Commisarius i Bergen. 1660 overtok han Gravdal ved skifte etter faren.


---------Ifølge Randi Helene Breistein: Het han Volkvart Volkvartssøn, f. 1598 d. 1660.

 
RIISBRICH, Volquart (Folkvard) Brodersen (I93476)
 
9730 Voluntair Cadet ved Søetaten og Kaptajnsløjnant i Stavanger


Kilde: slægten Bugge i Danmark og Norge. Bondesen.

 
KOCH, Jacobus Olaus (I57410)
 
9731 von Lahr war Kaufmann und Mitstifter des Lettners in der Christkirche.

Kiel war Kaufmann.


OBS: D°dsdato ogs oplyst som 27 Jun 1643.

 
DE BÄHR, Maria (I65243)
 
9732 Vorgod KB (opslag 21) Die 15.juni [1714] begravede jeg Mads Videbæk. [alderen kan være 66? eller 68? år] ANDERSEN, Mads (I54241)
 
9733 Vorgod KB (opslag 33): Samme søndag [20.februar 1719] fødte Anders Videbæks hustru en søn som samme dag blev hjemmedøbt og kaldet Mads. ANDERSEN, Mads (I87439)
 
9734 Vorgod KB (opslag 38): Den 18.oktober [1719] døde Ide Christensdatter af Videbæk og blev begravet den 25. Hun var 64 år og 3 måneder gammel. CHRISTENSDATTER, Ide (I68665)
 
9735 Vorgod KB (opslag 44): Die 4.juni [1721] fødte Anders Videbæks hustru en datter, som samme dag blev hjemmedøbt her i præstegården og kaldet Ide. (opslag 45) Dom. 6 p. Trin. blev Anders Videbæks hustru introduceret og hans barns dåb konfirmeret. Min hustru [pastor Blichfeldts] bar det.


Vorgod KB (opslag 151): Den 13.maj [1749] blev Poul Hansen Trøstrup og Ide Andersdatter af Videbæk trolovede. Den 18.juni blev de copulerede.

 
ANDERSDATTER, Ide (I87440)
 
9736 Vroue kirke:


Michel Bering var sognepræst i Vroue 1722-41 (Han byggede Vroue Præstegård).Altersølvet består af kalk og disk, der er udarbejdet af Johan Mehl i Viborg 1729 og skænket til kirken af sognepræst Michel Thomisön Bering og hustru Mette Pedersdatter Pandrup.På nordvæggen hænger kirkens eneste epitafium. Det er i rokoko med et glat skriftfelt, der flankeres af halvsøjler og har til alle sider svungen indfatning med ornamentik og bladværk.Epitafiet er over førnævnte sognepræst Michel Bering (præst i Vroue-Resen fra 1722 til 1741, hvor han døde) og hustru Mette Pandrup (d. 1755).Begge blev gravsat i kirkens tårnrum sammen med 8 (!) af deres børn. Årsagen til denne pompøse begravelse kan findes i, at både Michel Bering og Mette Pandrup var af fin familie.Michel Bering var søn af konsumtionsforvalter Thomas Michelsen Bering, der i 1728 kunne erhverve Vroue kirke til ejendom.Mette Pandrup var datter af Peder Jensøn Panderup, der var provst og sognepræst i det daværende


Lading-Fårup-Sabro pastorat vest for Århus, hvor præstegården lå i landsbyen Skjoldelev. Hans hustru hed Anne Pedersdatter Brandt. De var præstefolk i Lading-Fårup-Sabro 1699-1741.Mette Pandrups søster Johanne Kirstine Pandrup var gift med Christen Friis på Lundgård ved Stoholm.Hendes bror krigsråd Peder Pandrup ejede Hostrup Hovedgård og andre større gårde.I øvrigt havde Michel Bering og fru Mette en datter – Ingeborg - der blev gift med assessor Jens de Hofman på Kås.Beringfamiliens gravkapel i tårnrummet blev aflukket med to gitterdøre af jern, og i fundatsen, som Mette Pandrup udarbejdede - sammen med indskriften på epitafiet - foreskrives, at denne begravelsesplads aldrig måtte fjernes og holdes ved lige så længe kirken står! Det varede dog ikke længere end til provst Funders tid (1811-45). Han fik kisterne fjernet og nedsat på kirkegården.I nordsiden under pulpituret har tidligere været en aflukket stol, som blev fjernet i maj 1864 på kirkesynets forlangende. Den havde følgende påskrift: »Præsten Sr. Miikal Thomesøn Bering. Med sin kjære Hustru Mette Petersdatter, Pandrup Lod denne Stoel bygge Anno 1734 og Lod den staffere Anno 1735 Gud til Ære. Kirken til Ziir. Dennem og Arvinger til Nytte«. 

BERING, Mikkel Thomsen (I23378)
 
9737 Væbner og rådmand


Line back is not certain:


Sett på DIS-forum:1: Kan det styrkes att herredsfogedsläkten på Hajstrup är en gren av Staverskovs?Det vi ved är att Iver Fallesen Staverskov på Medsted troligtvis kan knytes til sognen Bylderup to veje:a/ Att navnet Falleslökke er ett stednavn på Karlsvraa sydöst for Hajstrup.b/ Att sönnesönen Peter Tordsen får fribrev på Aszdorppe i Buldorppe, 1453 dec 13 Gottorp # 327 s 421. Jeg menar att detta är Hajstrup i Bylderup.c/ En lång rad indicier pekar på att detta är rätt. Som att flera af ejerne til de andra gårder i Hajstrup kan knyttes til Iver Fallesens ättlinger.Avgörande blir det väl att Aszdorpe kan läsas som just Hajstrup.Orginalet må også lese. Det kan meget godt vere så att navnet kan läses som Haszdorpe~~~~~~~~~~~~~~~~~Han pantsatte i 1420 sit gods i Hejsager til Hans Røver.'''Kilde fra DIS Danmark:'''


Tord Iversen Staverskov borger i Haderslev:


Fangel mener at Tord taper sine friheder da han er borger. Mend et gör man ikke endnu helt sikkert. Og vi ser da også at sönnen får frihed på sin gård i Hajstrup senere 1457. Men det er vel ikke så viktigt i det perspektivet at frihederne alligevel forsvant. Men det er enda viktigt at se at ved denne tidpunkt så er borgerskap forenligt med adlige friheder - et kort styck tid endnu.

Det er et af de förste fribrev som existerer bevaret som vi ser da Iver Fallesen Staverskov får fribrev på Medsted 1417. Det er om jordens frihed, Fra nu begynder fiheden at följe jorden og ikke herren. Også for de höje. Det var en af kongemagtens måder at bekämpe det at allt mer jord var gået i adelns händer tidligere. Mange af de adlige begynte så at pröve at finde sin nye plads i byerne istedet for. Hvist også Tords bror Peder Iversen, borgmester i Haderslev.

Astrad Lagesen blev muligtvis af med sine friheder. Men Tords og Astrads sönner - de var alligevell väpnere.

 
IVERSEN, Tord (I65227)
 
9738 Vær og Nebel sogne 1740-1771, trolovede og copulerede


1747 114 Malte Jørgensen Cronius skrædder i Egebjerg og Ulika Tønnesdatter Staal i Vær præstegårdF4. Ulricha Staal, dbt. Vær 25.05.1716, d. Bjerre 1777; g. Vær præstegård 1747....Malte Jørgensen Cronius, skrædder i Egebjerg (1g. 1746 Else Mikkelsdatter, d.....Hansted sg. 1747, jvf skifte Havreballegård efter Margrethe Mikkelsdatter i....Underup. 26.1.1795, fol.91, 105)...G1. Jørgen Malthesen Chronius, FT1801 kleinsmed i Sønder Bjerre Bye, Bjerre.......Sogn, f. 1749, d.e. FT1801; g. Gyde Kirstine Pedersdatter, f.ca. 1765, d.e........FT1801 (bror Niels Pedersen i Neder Bjerre 1794)......H1. Catrine Marie Jørgensdatter, f. Bjerre 04.09.1791, d.e. FT1840; g. Jacob..........Hansen, f.ca. 1791, FT1834, FT1940 smed Neder Bjerre Bye, Bjerre Sogn;..........antagelig ingen efterkommere......H2. Peder Jørgensen, f. Bjerre 23.02.1794, d.e. FT1801......H3. Ane Erica Jørgensdatter, f. Bjerre 06.06.1797, d. Bjerre 17.09.1837;..........Hans Pedersen, FT1834 husmand/væver i Sønder Bjerre, Bjerre sogn, f. Uth..........ca. 1803, , d.e. FT1845 Bjerre (2g. Maren Jørgensdatter).........I1. Inger Kierstine Hansdatter, f. Bjerre 11.02.1825, d.e. FT1845 Bjerre.........I2. Peder Hansen, f. Bjerre 06.11.1826, d.e. FT1845 Bjerre.........I3. Jørgen Hansen, f. Bjerre 19.10.1829, d.e. FT1840 Bjerre.........I4. Gye Kjerstine Hansdatter, f. Bjerre 14.02.1831, d.e. FT1845 Bjerre.........I5. Jacob Hansen, f. Bjerre 24.10.1834, d.e. FT1845 Bjerre.........I6. Karen Hansdatter, Bjerre 14.03.1837, d.e. FT1845 Bjerre......H4. Maria Kirstine Jørgensdatter, f. Bjerre 16.03.1801, d.e. FT1850; g...........Rasmus Pedersen, FT1845 smed i St. Dalby i Hatting hrd., f. Urlev ca...........1796, d.e. FT1850 Store Dalby.........I1. Peder Rasmussen, f. Urlev ca. 1827, d.e. FT1850 Store Dalby.........I2. Jørgen Rasmussen, f. Store Dalby 08.05.1831, d. 30.05.1831; ingen.............efterkommere.........I3. dreng, f.og d. 11.01.1834; ingen efterkommere.........I4. dreng, f.og d. 28.02.1835; ingen efterkommere.........I5. Jørgen Rasmussen Kronius, f. Store Dalby 09.07.1836, d.e. FT1850.............Store Dalby.........I6. Augusta Christine Rasmussen, f. Store Dalby 22.01.1840, d.e. FT1850.............Store Dalby.........I7. dreng, f.og d. 09.09.1842.........I8. Christoffer Rasmussen, dbt. Store Dalby 15.05.1844, d.e. FT1850 Store.............Dalby...G2. Tønne Crone, f. Hansted Esto mihi 1752; ingen efterkommere...G3. Tønne Crone, dbt. Hansted 12. Trin. 1753...G4. Anton Ulrick Martin Chronius, degn i Åle sogn 1791, Vrads hrd., f.ca. 1757,.......d.e. FT1834 boende Nim by; 1g. Marie Kirstine Torenfeldt (Thornfeldt), f........Vinding 1766, d. Åle 1813 (Vrads hrd. skifte 3.5.1813, fol.337), d.a........sognedegn i Vinding, Skanderborg amt Urbanus Torenfeldt og Mette.......Nielsdatter Påske; 2g. 1813 Nim Johanne Sophie Nielsdatter, f.ca. 1750 (1g........Højer i Nim); ingen efterkommereuddrag fra dis danmark afC. Rosenberg

 
STAAL, Ulricha (I62300)
 
9739 Vær og Nebel sogne 1740-1771, trolovede og copulerede


1753 116 Søren Jensen og Øllegaard Tønnesdatter begge? udensogns, trolovet i NebelSkifter fra Granslev sogn, Houlbjerg HerredG 240 72 12/16338, 21. marts 1801, Ougstruphuset343, 5. august 1801355, 5. august 1802, G 240 72 13/16Øllegaard Tønnersdatter Stoel, dødNiels Svendsen, enkemandHendes arvinger:søn Jens Sørensen Bak, 48 år, men man havde ikke hørt fra ham siden 17721) broder Morten Stoel i Tvingstrup på Serritslevgaards Gods2) broderdatter hofagentinde Karen Hinkeldei i Nykøbing Falster3) søster Margrethe Marie Østrup, født Stoel i Nysted på Lolland4) søster Edel Frederica Stoel, død,4a) søn Wilhelm Jespersen Torp i Tysted5) søster Ulrikka Stoel, død,5a) Ulrich Kronnius, degn i Aalle5b) Jørgen Kronnius, smed i Bierring6) brodersøn Peder Christian, husmand i Egeberg7) brodersøn Tønne Christian, død i Bret ?7a) Christian Tønnesen, 16 år7b) Jens Tønnesen, 11 år7c) Anne Kirstine Tønnesdatter, 18 år8) broderdatter Anne Margrethe Stoel ~ Hans Jensen i ?Afdødes fader var præst Tønne Mortensen Stoel, født i Klaggering i Jylland, avlet af selvejerbonden Morten Stoel i Klaggering. Tønne Mortensen Stoel var gift med Anne Margrethe Ulderichs Sisikousdatter.?


Der skulle have været 9 børn:1) Edel Frederica Stoel2) Niels Stoel3) Morten Stoel4) Ulricha Stoel5) Christian Stoel6) Margrethe Marie Stoel7) Øllegaard Tønnesdatter Stoel8) Ulderich Stoel9) Wiriche Catrine Amalie StoelFaderen var præst i Stensballe og blev forflyttet til Halsted på Lolland, hvor han døde 41 år gl

 
TØNNESDATTER STAAL, Øllegaard (I62296)
 
9740 Væver og selvejer. har åbenbart været gift 2 gange, men der er ingen navn på konerne?


Skifte fra Møn Amts skifteprotokol, Præstø bog 1 1770-1785 film nr 50657

 
KLYDSMAND, Johan Henrich (I60660)
 
9741 Væver og skovridder i Borre PEDERSEN, Hans (I47548)
 
9742 Was baptised at birth at home 18/1 1808 and at church 31 january 1808. Godparents: Møller Galbergs hustru og søn Peder, Peder Sletting fra Magleby, Hans Christiansen og Jens Nielsens hustru fra Viby. SLETTING, Mariane (I91957)
 
9743 was born about 1420 in Nagbølgård, Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He died about 1500 in Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He married Mette Ankersdatter BUCH, Jep Nielsen (I91591)
 
9744 was born about 1460 in Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He died after 1521 in Nagbølgård, Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He married N.N. Mogensdatter Lange.


He was a farmer who owned his farm.

 
BUCH, Knud Jepsen (I71186)
 
9745 was born about 1500 in Nagbølgård, Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He died in 1584 in Egtved Parish, Jerlev Herred, Vejle Amt, Denmark. He married Ursula Caspersdatter


He was Dean in Egtbved Parish

 
BUCH, Mads Knudsen (I71189)
 
9746 was born in 1495/1514 in Vester Velling Parish, Middelsom Herred, Viborg Amt. He died after 1550 in Vester Velling Parish, Middelsom Herred, Viborg Amt.


He was Parish Priest in Vester Velling, Viborg Amt from the mid to the late 1500s.

 
TONBOE, Jens (I92398)
 
9747 was born in 1510/1519. He died before 14 Dec 1580 in Ribe, Denmark. He married Maren Pedersdatter.


He was Tax Commissioner in 1551.

 
MADSEN, Christen (I44486)
 
9748 was born in Egtved Parish, Jerlev Herred, Vejle Amt, Denmark BUCH, Mette Madsdatter (I91459)
 
9749 Was christened on 13 Dec 1682 in Høje, Tåstrup, København, Denmark. He died on 12 Jan 1733 in Buderup, Hornum, Aalborg, Denmark. He married Cathrine Pedersen Eckhoff about 1704 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark.


Had the following children:M i Peder Eckhoff Deichmann-14811 1 was born in 1705 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark.F ii Margrethe Pedersen Deichmann-14818 1 was born about 1706 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. She died on 5 Jul 1742 in Vive, Hindsted, Ålborg, Denmark.F iii Dorthea Helvig Pedersen Deichmann-14812 1 was born on 2 Oct 1707 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. She died on 6 Feb 1746 in Skelund,Hindsted, , Aalborg, Denmark.M iv Jacob Pedersen Deichmann-14810 1 was born on 2 Nov 1710 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died on 20 May 1771 in Lerup, Øster Han, Hjørring, Denmark.M v Manderup Pedersen Deichmann-14815 1 was born about 1711 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died in 1774.M vi Albret Pedersen Deichmann-14813 1 was born about 1712 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He was buried on 8 Mar 1771 in , Ålborg, Nordjylland, Denmark.F vii Anna Pedersen Deichmann-14785M viii Bartholomaeus Pedersen Deichmann-14816 1 was born about 1715 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died on 14 Sep 1772.M ix Frederik Pedersen Deichmann-14817 1 was born about 1718 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died on 28 Oct 1783 in Engum, Hatte, Vejle, Denmark.F x Else Pedersen Deichmann-14814 1 was born about 1724 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. She died on 22 Aug 1775 in , Håsum, Viborg, Denmark. She was buried on 30 Aug 1775 in , Håsum, Viborg, Denmark.


Kilde: http://www.bjerkoe.com/Data/PAF/pafg469.htm#14808Alt. kilde: http://www3.telus.net/public/judimlee/aagaard-paf/pafg01.htm#2487---------------------Født 1682 Præstegaarden, Høje TaastrupDøbt 13 Dec. 1682Køn MandDød 12 Jan. 1733 Præstegaarden, Høje Taastrup

Far Jacob Willumsen Deichmann, f. 1646, Malmø, d. 1698Mor Margrethe Rosenmeyer, f. Ca. 1656, København, d. Mellem 1697 og 12 Jan. 1698Gift 30 Jul. 1674

Familie Catrine Pedersdatter Eckhoff, f. Mellem 1688 og 1689, d. 29 Mar. 1754, Buderup, AardestrupGift 29 Jul. 1704Børn1. Peder Eckhoff Deichmann, f. Ca. 1705, d. 1747, Bergen i Norge> 2. Margrethe Pedersdatter Deichmann, f. Ca. 1706, Aardestrup, Aalborg, d. 05 Jul. 1742, Vive3. Dorthe Helvig Pedersdatter Deichmann, f. 02 Jul. 1707, d. 06 Feb. 17464. Jacob Pedersen Deichmann, f. 02 Nov. 1710, Julstru, d. 20 Maj. 1771, Lerup, Hjørring> 5. Anne Pedersdatter Deichmann, f. Ca. 1713, Buderup, Aardestrup, d. 23 Nov. 1790, Høje Taastrup, København, Denmark6. Manderup Deichmann, f. Før 1711, d. Ca. 17747. Albert Christopher Deichmann, f. Før 1716, d. Eft. 17678. Bartholomæus Deichmann, f. Ca. 1715, begr. 14 Sep. 17729. Frederik Pedersen Deichmann, f. 1718, d. 28 Nov. 178310. Else Deichmann, f. Ca. 1724, d. 22 Aug. 1775, Haasum

Notater* Provst i Hornum Herred, og Sognepræst til disse menigheder.Kilder1. [S21] Slægten Yde, (Slægtsarkivet, Falkevej 19, 8800 Viborg), s. 320.Kilde: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I3251&tree=2


--------------------


49 Jacob [Lauridsen] Aagaard, præst i Østbirk og Yding. 1.4.1776, fol.163, 275B.


Enkemand efter Margrethe Cathrine [Christiansdatter] Pontoppidan. B:


1) Margrethe Øllegaard Aagaard 10. Angives ved søskendes afkald 12.6.1793 at være død på Sjælland


2) Christiane Aagaard 5. Ved afkald 12.6.1793 g.m. Rudolf Abraham Vinter, præst i Durup og Stenild


3) Anne Lorentse Aagaard 3. Ved afkald 12.6.1793 g.m. Johannes Struch, præst i Lovns og Alstrup.


FM:


1) farbror Christian Frederik [Lauridsen] Aagaard. præst i Them


2) farbror Peder Deichmann [Lauridsen] Aagaard i Julstrup præstegård, præst i Årestrup, Buderup, Gravlev


3) farbror Ove [Lauridsen] Aagaard, præst i Butterup og Tuse på Sjælland.


(Sml. lbnr.20).

 
DEICHMANN, Peder Jacobsen (I63303)
 
9750 Was given a coat-of-Arms for his heroic service in the Danish Navy. See pictures. He was Knighted by the King of Denmark. See history in Notes section of Ole Johnson. SEIDELIN, Jørgen Hansen (I55108)
 

      «Forrige «1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Næste»