OLESEN LETH, Sejer

Mand 1711 - 1760  (49 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn OLESEN LETH, Sejer 
  Født 19 jun. 1711  Galtrup, Morsø Nørre Herred, Galtrup Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Begravet 1760  Galtrup, Morsø Municipality, North Denmark Region, Denmark, Galtrup, North Denmark Region, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Død 16 nov. 1760  Galtrup, Morsø Nørre Herred, Galtrup Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I79924  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far LETH, Oluf Villadsen,   f. 1667,   d. 2 dec. 1734  (Alder 67 år) 
  Mor SØRENSDATTER, Karen,   f. 2 apr. 1669, Quotrupgaard, Røgen, Central Denmark Region, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 7 dec. 1734  (Alder 65 år) 
  Gift 6 jun. 1694 
  Familie-ID F25838  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Sejer Olesen Leth var degn i Galtrup 1731-60. Han var Søn af Ole Villadsøn, rimeligvis dennes yngste Barn. Fra 1731 forrettede han Degnetjenesten, skønt Faderen først døde 1734. I Indberetningen 1739 skriver Præsten om ham: Degnen Sejer Olesen samt Fader og Farfader har været Degn her i Sognene siden Anno 1668, alle ustuderede, thi ingen, som har lidt ondt for sin Bog, kan subsistere i dette ringe Brød. Nærværende Degn var med salig Biskop Thestrups consens (Samtykke) sin Faders Substitut i 3 Aar, og da Faderen for Alderdoms Skyld ikke kunde betjene noget i Embedet, oplod han Kaldet for denne fornævnte sin Søn, som blev beskikket til Embedet af Biskop Thestrup for 8 Aar siden. Han har fra sin Ungdom levet et ædrueligt og skikkeligt Levnet, er begavet af Gud med en god Stemme, har hidtil forrettet sit Embede upaaklageligt baade i Kirketjenesten og Ungdommens Undervisning saa og i den ugentlige Undervisning i Byerne efter Loven. Men til at præstere de rekvisita, som den kgl. Forordning i Skriven og Regnen udkræver, er han ikke noksom bekvem og boer desforuden længst fra Hovedkirken af hele Sognet, saa at Ungdommen fra Annexet og Galtrup By ikke kunde søge Skolen hos ham, om end han var ganske bekvem dertil. I Biskoppens Kopibog 1759 staar kun, at Degnen Sejer Olufsen er en skikkelig Mand i hans Degneembede. Aaret efter den 16. November døde Degnen i en Alder af 49 Aar 5 Maaneder 3 Dage.


   [C. Sortfeldt: Om de gamle degne, Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1926 / Bjarne Damsgaard]   Sejer Olesen Leth, som han selv underskriver sig, blev allerede 1731, 18. 11., paa Grund af Faderens Alderdom og Svaghed kaldet til Degn, efter at være eksamineret af Biskop Thestrup. Han skal undervise Børnene i Katekismus og Børnelærdom foruden at besørge Degnetjenesten i Galtrup og Ø. Jølby Sogne og Kirker.

   Præsten vidner om ham i 1739: "Han har fra sin Ungdom levet et ædrueligt og skikkeligt Levnet, er begavet af Gud med en god Stemme, har hidtil forrettet sit Embede upaaklageligt, baade i Kirketjenesten og Ungdommens Undervisning, saa og i den ugentlige Undervisning i Byerne efter Loven. Men til at præstere de Rekvisita, som den kongelige Forordning i Skriven og Regnen udkræver, er han ikke noksom bekvem, og bor desforuden længst fra Hovedkirken af hele Sognet, saa at Ungdommen fra Annexet og Galtrup By ikke kunde søge Skolen hos ham, om end han var ganske bekvem dertil.

   I dette med "Skriven og Regnen" har Præsten nu taget grundig fejl, i hvert Fald var Sejer Olesen Leth siden særdeles "bekvem" til begge Dele. Han skriver en ret elegant Haandskrift, og om hans Duelighed til at regne vidner hans Handel og Pengeanbringelser. Mange af hans Efterkommere har da ogsaa været endog ualmindelig "bekvemme" i Regnekunsten.

   Biskop Broder Brorson i Aalborg (Broder til vor store Salmedigter) har skrevet forskellige Indberetninger til Generalkirkeinspektionskollegiet om sine Visitatser i Stiftet og er altid alvorlig til at paatale og rette Mangler hos Præster, Degne og Lærere. Hos Degnen i Ø. Jølby, Sejer Olesen Leth, har han dog aldrig noget at udsætte. 1789, 20. 7., skriver Biskoppen: "Sejer Olesen ere og flittig". 1742, 27. 7., "Ungdommen er ganske vel undervist. Degnen Sejer Olesen Leth holder Skole i Degneskolen." 1750, 8. 8.: "Degnen Sejer Olesen er en ulastelig Degn i Embede og Levnet." 1755, 19. 6..: "Degnen Sejer Olesen er uden Forargelse i sit Embede og Levnet. Skolen for begge Sogne staar hans Søn for, som der er et godt Haab om." (Det må være Sønnen Ole Sejersen).1759, 4. 11.: "Degnen Sejer Olesøn Leth er en skikkelig (d.v.s. duelig) Mand i hans Degneembede."

   Mest er der dog opbevaret om Sejer Leths virksomhed i det praktiske Liv. Af Betydning herfor var hans Hustru Ida Nielsdatters Formue. I Nabosognet Flades Kirkebog læses: "1733, 22. 7., blev Sejer Olufsen, Sognedegn til Galtrup og Ø. Jylby, og Ide Nielsdatter trolovede og den 22. 10. copulerede." Ida Nielsdatter var ellers fra Raasted ved Randers (se Kap. 6), men har maaske opholdt sig paa Herregaarden Nandrup i Flade Sogn, der ejedes af hendes Moders Fætter, Provst og Konsistorialraad Rudbek Humble.

   Et Indtryk af Degnefamiliens Vennekreds og Omgang faar man af Fadderne ved Børnenes Daab. Foruden Sejer Leths Slægtninge træffer man her en Del af Byens Folk, flere af Præsten Peder Knudsen Grams Familie, dernæst Ladefogden Mikkel Klitgaard paa Ullerup, Mlle. Birgitte Marie Holst fra Ullerup, Ridefogeden samme Steds fra, Monsieur Christian Gutfeld, Madame Kirsten Sørensdatter, som var Seigneur Anders Enevoldsens Kiereste paa Jølbygaard, Seigneur Christen Quistgaard til Ullerup og Husholdersken paa Ullerup, Madame Mette Iversdatter Quistgaard, Else Skammelsdatter fra Galtrupgaard, Seigneur Søren Nielsens Datter Kirsten til Nandrup og Sø; flere Borgerfamilier fra Nykøbing, saaledes Maren Buchhauge, som var Seigneur Jens Skerbechs Kiereste; Seigneur Melchior Meldahl, Borger og Negotiant i Nykøbing, var desuden Hospitalsforstander og ejede en Tid Frydsbrønd (d.1757). Børnene Rudbek Humble og Caritas Elisabeth var desuden opkaldt efter førnævnte Provst og Konsistorialraad Rudbech Humble til Ullerup og Nandrup, og efter Fru Caritas Hildebrandt (d. 1744, 22. 3.) g. m. Mons. Anders Tøttrup, Forpagter paa Dueholm; han købte Dueholm 1752, d. 1762, og hans Efterkommere ejede Dueholm til 1845. Caritas Hildebrandt stod ogsaa Fadder i Lilleris Mølle 1726 (se Kap. 13)., hun var da paa Højriis og blev gift med Anders Tøttrup.

   Mest kan dog oplyses om Familiens økonomiske Forhold og Sejer Leths Lyst til Handel, saaledes f. Eks.: 1738 laaner Skammel Laursen i Galtrupgaard af hæderlige og velfornemme Sejer Leth 47 Rd. 1 Mk. 1743 køber Sejer Olesen Leth af Boet efter Provst og Konsistorialraad Rudbech Humble (d. 1742, 22. 12.) en Gaard i Tøving: Cappelgaard, som han hidtil havde benyttet. 1745 sælger Anne Bertramsdatter From salig Christen Mikkelsen Uttrups (Handelsmand, d. 1736) to Bondesteder i Tøving til hæderlige, højagtbare, velfornemme Seigneur Sejer Olesen, velmeriteret Degn. Endelig købte Sejer Olufsen i Tøfving en kvart øde Gaards Jord i Galtrup af Jacob Olesen, Borger i Nykøbing. Men 1746 købte Sejer Olesen Leth af Anders Enevoldsen den, gamle adelige Sædegaard Jølbygaard med Filtenborg paa henholdsvis 16 og halvtredje Td. Hartkorn i Nabosognet Solbjerg for 900 Rd. Her synes de at have boet, idet Sønnen Niels Sejersen Leth angives at være født der, og ialfald boede de der 1761. Endnu købte i 1748, 9. 12., Sejer Olesen Leth Galtrup Sogns Kongetiende af Fr. Chr. V. Klingenberg til Lund, Glomstrup og Blidstrup for 800 Rd. 1750 og 58 laante han Penge til Svogeren Degn Nyebye i Flade. Endelig har jeg fundet, at Sejer Olesen Leth i 1753 havde forstrakt sin fattige Sognepræst med 50 Rd. (det var den samme Præst, som mente, at Degnen ikke kunde regne).

   Da Sejer Olesen Leth døde, 16. 11. 1760, i en Alder af kun 49 Aar, var han efter Datidens Forhold en meget velstaaende Mand. Ikke mindre end 20 Mænd skyldte ham forskellige Summer. Besætningen paa Jølbygaard bestod af 11 Heste og 1 Hingst, 14 Køer og Kvier, 20 Stude. Af Indbo fremhæves 3 Jernkakkelovne og af Kostbarheder 3 Sølvskeer og et Krus med Sølvlaag. Der er altsaa ikke særlig Luksus. Boets Aktiver minus Passiverne opgøres til 3000 Rd.; heraf andrager Jølbygaard paa 16 Tdr. 3 Skp; 1 Fdk. Hartkorn 1050 Rd. "Fildenborg" paa 2 Tdr. 4 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. Bondeskyld 76 Rd. 5 Mk. Kongetiende af Galtrup Sogn sættes til 1000 Rd.

   (P. Filtenborg)