CHRISTENSEN, Hans

Mand 1782 - 1871  (89 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn CHRISTENSEN, Hans 
  Født 1782  Vestergård i Agersnap, Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Døbt 26 maj 1782  Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 17 maj 1871  Vestergård i Agersnap, Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 24 maj 1871  Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I31059  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far HANSEN, Christen,   f. 18 mar. 1750, Ølgod, Region of Southern Denmark, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 apr. 1837, Vestergård i Agersnap, Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 87 år) 
  Mor HANSDATTER, Maren Hungebjerg,   f. 10 sep. 1752, Hungerbjerg, Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 7 aug. 1796, Agersnap, Ølgod, Region of Southern Denmark, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 43 år) 
  Gift 10 okt. 1779  Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F12708  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie MORTENSDATTER, Elisabeth,   f. 1786, Klap Mølle, Velling Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 23 dec. 1860, Vestergård i Agersnap, Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 74 år) 
  Gift 23 maj 1811  Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. HANSDATTER, Maren Hungebjerg,   f. 16 apr. 1812, Vestergård i Agersnap, Ølgod Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 feb. 1883, Ølgod Bjerge, Ølgod sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år)
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F9781  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Døbt den 26. Maj 1782, baaret til Daaben af Hans Hansens Hustru i Lindbjerg Mølle, og Faddere var Hans Christensen Bank, GL. Christen Meilvang, Christen Hjeddings Hustru og Jens Hansen i Biergene.

   Begravet den 24. Maj 1872.


   Hans Christensen (Agersnap) overtog 1811 Fædrenegaarden i Agersnap, som en kort Tid havde været ejet af Broderen Hans Peder Christensen.   Hans Christensen (Agersnap)'s Skøde lyder som følger:


   Underskrevne Hans Peder Christensen af Agersnap i Ølgod Sogn, Ribe Amt, giør hermed vitterlig at jeg haver uden foregaaende Købekontrakt solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder til Kiøberen Hans Christensen af Agersnap og hans Arvinger min ejende og tilhørende Gaard i bem. Agersnap med Bygning og Ejendomme, Herligheder og Rettigheder saa og dets Andel af Ølgod Sogns Konge, Kirke, Korn og Quægtiende ialt af Hartkorn 4 Tdr. 4 Skp. 39/40 Alb for den accorderede Kiøbesumma 500 Rdlr., som mig i dag rigtig og redelig er betalt, saa skal forest. min Gaard med alle dens dertil hørende Herligheder, Pligter og Byrder, Intet undtaget, med alt saaledes som jeg det ejet og havt i Eje, skal herefter følge og tilhører merermeldte min Kiøber og Arvinger paa Vilkaar, at han opfylder Aftægtskontracten, som med Aftægtsfolkene og Stedets Beboere er oprettet - hvilket jeg er og Arvinger er og forbliver Køberens faste Hjemmel efter Loven. Dette mit Udgievne Skiøde haver jeg ikke alene egenhændig underskrevet og forseglet, men og tillige ombedet 2de gode Mænd med mig til

   Vitterlighed at underskrive.


   Agersnap, den 12. Januar 1811.


   Hans Peder Christensen.


   Til Vitterlighed:


   Jens Chr. Skovboe.


   Morten Pedersen Vestkjær.


   Hans Christensen (Agersnap) drev Gaarden til 1857, da han afstod den til Sønnen Christen Hansen, der ud over en Købesum paa 3000 Rdlr. gav sine Forældre Aftægt paa Gaarden. Den i den Anledning oprettede Aftægtskontrakt lyder som fælger:

   Ved skjøde af Dags DAto er jeg undertegnede Christen Hansen overdraget min Fader Hans Christensens Gaard i Agersnap. I denne Anledning forpligter jeg hermed mig eller Gaardens efterkommende Eiere til, uden videre Vederlag, at svare mine Forældre Hans Christensen og Elisabeth Mortensdatter, saalænge de leve, Aftægt som følger:

   1. Mine Forældre forbeholde sig til frie Beboelse og Afbenyttelse de 5 Fag i vestre del af Stuehuset, som


   aarlig vedligeholdes for dem paa forsvarligste Maade


   saavel paa Tag som Fag.


   2. Til Havejord erholde de 1/3 af Gaardens nuværende Hauge


   fra den vestre Side med de i samme staaende Træer og


   Buske, som af mig giødes, graves og besaaes forsvarligen


   naar forlanges og efter mine Forældres Anvisning. Bierne


   i Gaarden, saavel de, der nu ere, som fremtidigen komme,


   bliver til fælles Fordel.


   3. Af Ildebrænsel leveres mine Forældre aarlig, gravet,


   røgtet og i Huus eller Stak sat og tildækket efter deres


   Anvisning, 12 Læs Tørv 8 Snese pr. Læs og 10 Læs Klyne


   ligeledes gode og forsvarlige Læs.


   4. Daglig leveres mine Forældre, indbragt i deres


   Aftægtsværelse, 5 Potter nymalket og uforfalske Mælk.


   5. Fremdeles leveres mine Forældre aarlig i deres


   Aftægtsbolig, følgen forsvarlige Kjøbmandsvare i


   upaaklagelige, saavel med Hensyn til Godhed, som Vægt og


   Maal:


   3« Td. Rug, 2 Tdr. Byg, 1 Td. Malt, 3 Skp. Boghvedegryn


   og tør Hvede, Halvdelen om Mortensdag, Halvdelen om


   Maidag.


   2« Lisp. Smør, 1 Pund ad Gangen naar forlanges.


   320 friske Hønseæg. 1/4 hver Tamperdag.


   2« Lisp. tør Flæsk uden Been, til 1ste Februar.


   6 Lisp. Oxekjød, om Efteraaret i slagtetiden.


   6 Pund Svineister, 8 Pund Talg, 12 Pund Hør, til Juul.


   8 Pund Uld, halvt 1. Mai, halvt 11. November.


   1 Pund Humle, 1 Skp. Salt, 3 Tdr. gode Spisekartofler,


   8 Pund sød Ost, om Mikkelsdag


   52 Potter 8 Graders Brændevin, 1 Pot hver Søndag Morgen.


   1 Lisp. saltet og tørret Torsk uden Hoveder, om Midsommer


   16 Pund godt Tobak, 1/4 hver Tamperdag.


   1 fedet levende Gaas, hver 1. November.


   1 Kalvefjerding, hver Gang der paa Gaarden slagtes en Kalv.


   1 Pot Kjærnemælk, hver Gang Gaardens Beboere kjerner.


   4 Pund Kaffe, ¯ Pund Sukker, 4 Pund Cichorie og 12 Rdlr. i


   Penge, halvt 1. Mai, halvt om Mortensdag.


   Aarlig fodres og med Yngel græsses, et Faar for mine


   Forældre.


   6. Mine Forældre og hjemmeværende ugifte Børn, saalænge


   Forældrene lever, beholde fri og uhindret Adgang til og


   afbenyttelse af Gaardens Brønd og Bageovn med Redskaber.


   7. Aarlig gives Aftægtsnyderne behøvende frisk Rug-Sengehalm


   og et Læs Gulvsand. Naar der kommer Fremmede til dem,


   skal deres Heste gives Staldrum og Foder.


   8. Mine Forældres Korn befordres paa Forlangende til og


   malet fra Mølle, ligeledes befordrer jeg dem til og fra


   Kirke naar forlanges, samt tvende Gange aarlig til og fra


   deres Familie. Endvidere skal jeg i deres Sygdom lade


   lægen og Præsten hente, naar forlanges og betale dem,


   hvorimod de selv bekoste Medicinen.


   9. Mine Forældre skal stedse blive sønlig og kjerlig omgaaes


   af Gaardens Beboere. Blive de syge under deres Alderdom


   og Svaghed, gives dem al fornøden Opvartning, Pleie og


   Tilsyn uden deres Bekostning, og ved deres Død en


   hæderlig og christelig Begravelse efter Egnens Skik og


   Brug.


   10.Naar een af mine Forældre ved Døden afgaaer, bortfalder


   1/3 af Aftægten undtagen Flæsk, Smør, Mælk, Penge og


   Brændsel, der svares uden afkortning til den Sidstes død.


   11.Naar mine Forældre uddrage paa Aftægten, medtage de


   Husgeraad, Linned, Senge og Gangklæder, som de ønske, og


   som forhen er aftalt mellem os. Hvad den sidste af mine


   Forældre ved dens Død maatte efterlade sig, deles mellem


   dens Børn eller Arvinger efter Loven.


   12.Det er mine Forældre uforment at flytte bort med deres


   Aftægt, og hvad der af samme passende kan transporteres


   leveres dem i en Afstand af 2 Miil. Hvad det øvrige


   angaar, saasom Huusværelse, Brændsel, Kaalhave og Mælk,


   da betales samme med Penge tvende Gange om Aaret.


   Betalingens Størrelse bestemmes ved Skjøn af tvende


   uvildige Sognemænd, som i mangel af Overenskomst kan


   forlanges udmeldte af Retten. I saa Fald har Gaardens


   Eier ikke med deres Begravelse at gjøre.


   13.Til sikkerhed for denne Contracts nøiagtige Opfyldelse


   meddeles Prioritet næst efter 1400 Rdlr. i Hovedparcellen


   Matr. Nr. 4a i Agersnap med Bygninger og Jorder af


   Hartkorn 4 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. « Alb, Gammelskar 6 Sk.


   med Andeel Konge- Kirke- Korn- qvægtiende.


   14.Med foranstaaende Bestemmelser erklærer jeg Hans


   Christensen paa Hustrues og egne Vegne mig herved


   tilfreds.


   Denne Contract, hvis Præstationer udregnes paa anordnet Maade, for det stemplede Papiirs skyld anslaaes til 800 Rdlr. bekræftes saaledes med Underskrift.


   Agersnap den 24. September 1857.


   Som Aftægtsgiver: Som Aftægtstager:


   Christen Hansen. Hans Christensen.


   I Henhold til denne Contracts 9de Post er Undertegnede, baade Aftægtsyderen og Aftægtstageren, blevet enige om, at Aftægtstageren har forbeholdt sig Ret til at have en Pige til at gaae dem til Haande i Huset, men hvis Løn udredes hvert Aar af Aftægtsgiveren, dog maa Lønnen ingensinde overstige 20 Rdlr. Rm. aarlig. Kosten udredes af Aftægtstageren.